Onderwijs

Kindcentrum De Scharmhof

Het Kabinet heeft in het Regeerakkoord het voornemen geformuleerd om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te optimaliseren.
Met het oprichten van een kindcentrum in Peelo in 2014 willen we een basisvoorziening creëren voor opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0 - 12 jaar.

Ons kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar, is de gehele dag open en biedt uiteindelijk een breed pakket van onderwijs en opvang. Belangrijk kenmerk is dat hier wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.