Medezeggenschapsraad

Conform de Wet medezeggenschap op scholen is er aan onze school een Medezeggenschapsraad verbonden. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders (4) en vertegenwoordigers van het schoolteam (4). Van de leden van de MR wordt schriftelijk gevraagd de grondslag en de doelstelling, zoals omschreven in het schoolplan van de school, te onderschrijven en te respecteren.
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten met betrekking tot bepaalde aangelegenheden vastgelegd in de Wet Medezeggen-schap op scholen. De MR vergadert ongeveer 8 maal per schooljaar en bespreekt allerlei zaken die te maken hebben met de organisatie en het beleid van De Scharmhof. Zo heeft de MR meegedacht over de tussen-schoolse-opvang, de uitvoering van het sponsorbeleid en de veranderde schooltijden. Op de jaarvergadering, die gezamenlijk met de OR wordt georganiseerd, wordt het jaarverslag van de MR besproken en kunnen ouders vragen stellen over de onderwerpen die aan de orde zijn geweest.